09 september 2021

Als we spreken over het milieuaspect externe veiligheid, komt vaak het woordje ‘QRA’ terug. Dat staat voor Quantitative Risk Assessment. Ook wel een kwantitatieve risicoanalyse genoemd. Maar wat is nu precies een QRA en wanneer moet je deze laten uitvoeren? In dit artikel vertellen we je alles dat je moet weten aan de hand van 3 vragen.

Wat is een QRA?

Externe veiligheid gaat vooral over omgevingsrisico’s bij het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen. Denk aan zogenaamde stationaire risicobronnen als LPG-tankstations, PGS15 opslagen en propaantanks. Maar ook aan het vervoer van deze stoffen over spoor, weg, water en door buisleidingen. Ook de risico’s bij windturbines en luchtvaart vallen onder de noemer externe veiligheid.

Maar hoe breng je de relevante risico’s in beeld? Dat doen we door het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met specifieke rekenprogramma’s. Voor de risico’s bij bedrijven gebruiken we het rekenprogramma Safeti-NL. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is RBMII hét rekenprogramma. Bij aardgasleidingen maken we gebruik van CAROLA.

Om de risico’s te bepalen, wordt zowel de kans als het effect van een incident berekend. In het externe veiligheidsbeleid worden deze kansen en effecten uitgedrukt in twee risicomaten. Deze zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). De QRA geeft de afstanden voor plaatsgebonden risicocontouren en de hoogte van het groepsrisico weer. Zie de volgende figuren voor een voorbeeld van deze rekenresultaten.

Afbeeldingen met links het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR)

Afbeeldingen met links het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Waarom is een QRA nodig?

Met de QRA besluit het bevoegd gezag met de hulpdiensten over de aanvaardbaarheid van risico’s. Bijvoorbeeld bij nieuwe bedrijfsactiviteiten in de omgeving of bij uitbreiding van een transportroute. Denk aan het oprichten van een nieuw bedrijf of een uitbreiding van de gebruikte gevaarlijke stoffen. Deze situaties doen zich vooral voor bij een vergunningentraject.

De omgeving kan natuurlijk ook veranderen. Zoals bij nieuwbouw of vervanging van woningbouw, kantoren en bedrijvigheid. Dit is van belang bij ruimtelijke procedures, zoals het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan.

Wanneer moet je een QRA uitvoeren?

De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid geeft aan wanneer een QRA nodig is. Voor de liefhebbers, dit staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en in het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Om antwoord te geven op de vraag wanneer je een QRA moet uitvoeren, maken we weer onderscheid tussen twee situaties. Er is sprake van ontwikkeling bij een bedrijf of in de omgeving van een bedrijf/transportroute. We behandelen ze allebei.

Ontwikkeling bij een bedrijf

Ga je een bedrijf met opslag, productie of gebruik van gevaarlijke stoffen oprichten of uitbreiden? Grote kans dat je een QRA moet opstellen. De QRA is dan onderdeel van je vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag. Wanneer je geen QRA meelevert, kan dit voor vertraging zorgen  in je aanvraagprocedure. Wil jij die voorkomen? Dan helpen wij je te beoordelen of een QRA voor jouw bedrijf nodig.

Voorbeelden bedrijven met gevaarlijke stoffen:

  • Opslag/levering van brandstoffen als propaan, waterstof, LPG en grote hoeveelheden olie/gas
  • Opslag/gebruik van giftige stoffen en grote hoeveelheden brandbare stoffen
  • Opslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen.
  • Ammoniak koelinstallaties
  • Windturbines

Ontwikkeling in de omgeving van een bedrijf of transportroute

Wil je als projectontwikkelaar of gemeente ontwikkelen nabij bedrijven of transportroutes met gevaarlijke stoffen? Dan is  hier waarschijnlijk ook een QRA nodig. Bijvoorbeeld bij het realiseren van woningen, kantoren en bedrijven, maar ook kinderdagverblijven, hotels en restaurants.

Een voorbeeld: Je wil een woonwijk in de buurt van een spoorlijn bouwen. Denk dan ook aan risicobronnen die je niet ziet, zoals buisleidingen. Bij vrijwel elk ruimtelijk plan heb je te maken met een hogedruk aardgasleidingen. Nederland ligt er vol mee. Wij kijken graag samen of voor jouw ruimtelijk plan een kwantitatieve risicoanalyse nodig is.

Een QRA van OK10

Wij gaan voor kwaliteit met een persoonlijke aanpak. Zo leveren we een QRA die voldoet aan jouw wensen en de wettelijke verplichtingen. Nieuwsgierig naar onze werkwijze? Klik dan eens op de onderstaande diensten van Oostkracht10.

Wil een QRA laten uitvoeren of hierover meer weten? Neem dan contact op met één van onze rekenwonders. Zij helpen je graag verder.

Meer weten?

George Rutten
Terug naar nieuws overzicht