fbpx
Offerte aanvragen

ABM – Lozingen van gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater of op het riool

Wanneer je bedrijf gevaarlijke stoffen loost op het oppervlaktewater of het vuilwaterriool, dien je ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit niet wordt benadeeld. Dit kun je bepalen met de Algemene Beoordelings Methodiek (ABM). Deze is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in maart 2016.

Heeft jouw bedrijf voldoende zicht op eventuele saneringsinspanningen en maatregelen?

De methodiek deelt de waterbezwaarlijkheid van gevaarlijke stoffen en -mengsels in vier verschillende klassen: Z, A, B of C. Deze klassen zijn gebaseerd op de kans op nadelige (giftige) effecten voor het aquatisch milieu. Denk aan zowel acute effecten als chronische effecten. Hiertoe rekenen we carcinogene- (kankerverwekkende), mutagene- en reprotoxische effecten (CMR-stoffen), persistente-, bioaccumulerende- en toxische effecten (PBT-stoffen) en andere slecht afbreekbare stoffen in het water.

Maar hoe pas je deze methodiek toe op eventuele lozingen van gevaarlijke stoffen naar het water binnen jouw bedrijf? Oostkracht10 kan je hierbij helpen en de ABM-klassen voor jouw specifieke gevaarlijke stoffen en mengsels bepalen.

Voor wie is de ABM bedoeld?

De ABM is een belangrijk hulpmiddel voor de vergunningverlening en –handhaving. Ze dient gebruikt te worden door het bedrijf (de initiatiefnemer) die voornemens is te lozen. Maar ook door het bevoegd gezag, zoals omgevingsdiensten. Zij kunnen de methodiek gebruiken bij het verlenen van (milieu)vergunningen, het maken van maatwerkvoorschriften en handhaving op basis van de zorgplicht. Het kan hierbij om directe lozingen gaan, of indirecte lozingen ten gevolge van incidenten of calamiteiten.

Het doel is voorkomen dat een waterbezwaarlijke stof in verhoogde concentraties in oppervlaktewater terecht komt. Een grotere waterbezwaarlijkheid van de stof betekent een hogere kans op nadelige effecten, soms al bij lage concentraties in het water. Daarom geldt: hoe ‘waterbezwaarlijker’ een stof of mengsel, hoe groter de saneringsinspanning die van je bedrijf wordt verwacht.

Welke saneringsinspanningen zijn nodig?

De vier ABM-klassen geven aan welke saneringsinspanningen nodig zijn bij lozing van gevaarlijke stoffen of mengsels op het oppervlaktewater. ABM-klasse Z is het meest waterbezwaarlijk en omvat alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het doel is om dit soort stoffen zoveel mogelijk te weren uit de leefomgeving. Ze zijn (zeer) giftig voor mens en milieu, al dan niet op lange termijn. Denk hierbij aan CMR-stoffen of PBT-stoffen.

Een lozing van waterbezwaarlijke stoffen is soms te voorkomen. Bijvoorbeeld door deze te vervangen door minder schadelijke stoffen, of aanpassingen in het productieproces. Als dat niet mogelijk is, zullen de geloosde hoeveelheden stoffen moeten worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld zuivering van de afvalwaterstroom. Hierbij dien je als bedrijf rekening te houden met de beste beschikbare technieken (BBT) in jouw toepassing.

Maak gebruik van de ABM-rekentool en onze ervaring

De eerste stap is het bepalen van de waterbezwaarlijkheid van gevaarlijke stoffen of -mengsels die via het afvalwater worden geloosd. Hiervoor gebruiken wij de ABM-rekentool. Wij passen deze vaak toe bij:

 • Opdrachtgevers die te maken hebben met lozingen van gevaarlijke stoffen op het oppervlaktewater of het riool;
 • Seveso-inrichtingen met grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen;
 • maar ook MKB-bedrijven die met kleinere hoeveelheden stoffen werken.

Gebruik ook onze expertise met milieu en vergunningen. Wij weten welke stofgegevens belangrijk zijn om de waterbezwaarlijkheid van stoffen te bepalen. Maar vooral wat je bedrijf kan doen om de risico’s van lozingen op het water te voorkomen of te verminderen. Oostkracht10 biedt een efficiënte manier inzicht in waterbezwaarlijke stoffen en maatregelen om lozingen te voorkomen of beperken.

"Kan ik je helpen?"

Cornelis van Loon

Offerte ABM – Lozingen van gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon