fbpx

De aanleiding

In het streven naar het verminderen van de CO2 uitstoot wordt elektriciteit als een belangrijke energiebron gezien. Echter, transport en industrie zullen voor verschillende doeleinden alsnog brandstoffen nodig hebben. Waterstof kan in deze behoefte voorzien en kan door middel van schone hernieuwbare energie geproduceerd worden.

In Nederland staan een aantal waterstoftankstations waar particulier getankt kan worden. Een van deze tankstations is gesitueerd in aan de Groene Kruisweg 397, te Rhoon. Air Liquide, pomphouder van het waterstoftankstation, had in 2018 het plan om het tankstation uit breiden. Zodoende kon de capaciteit van het tankstation vergroot worden en was het mogelijk om voertuigen met verschillende vulmethode te laten tanken. Het nieuwe station wordt uitgebreid naar een capaciteit van 400 kg per dag (24 uur). Het station werd en wordt gevoed door een ondergrondse waterstofleiding.

De vraag

Voor de uitbreiding van het tankstation is een aanvraag in het kader van de Wabo (milieu) nodig en in dit kader moet ook externe veiligheid beschouwd worden.

Onze oplossing

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de invloed van de wijzigingen op de externe veiligheidsrisico’s. Hiertoe is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor ‘huidige’ en toekomstige situatie berekend (QRA) en getoetst aan de normen voor externe veiligheid uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Op basis van de uitkomsten van de QRA is een aanzet gedaan tot de groepsrisicoverantwoording. Op basis van het Bevi zijn de volgende onderdelen beschreven:

  • de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
  • ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater;
  • voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbarebrengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet;
  • of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te
  • nut en noodzaak van de ontwikkelingen;
  • mogelijke maatregelen;
  • restrisico.

Onze rol

De uitkomst van de QRA en de groepsrisicoverantwoording zorgt er voor dat Air Liquide haar capaciteit van het waterstoftankstation op een veilige en gezonde wijze kan uitbreiden.

Persoonlijk advies?

George Rutten
Whatsapp icon