fbpx

De aanleiding

Voor de borging en uitvoering van hun omgevingsrecht taken zijn gemeenten gebonden aan criteria die volgen uit de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). Op de uitvoering van deze taken wordt interbestuurlijk toezicht (IBT) gehouden door de provincies. De provincie Overijssel doet dit in de vorm van systeemtoezicht waarbij periodiek jaarprogramma’s, uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen worden opgevraagd en gecontroleerd.

Om het IBT Wabo te verbeteren en een completer en accurater beeld te krijgen van de feitelijke uitvoering van de omgevingsrecht taken overweegt de provincie om, behalve systeemtoezicht, ook andere toezichtsvormen toe te passen zoals ‘thema-onderzoek’. Met thema-onderzoek wordt het toezicht op de borging van de omgevingsrecht taken toegespitst op een specifiek thema zoals bijvoorbeeld brandveiligheid of constructieve veiligheid.

De vraag

Voordat de provincie Overijssel besluit om thema-onderzoek structureel toe te passen als aanvullende toezichtsvorm is besloten dit instrument eerst te testen in een pilotproject met vijf gemeenten.

Onze oplossing

Het doel van het pilotproject was om te bepalen welke meerwaarde een thema-onderzoek heeft voor gemeenten en de provincie ten opzichte van het momenteel toegepaste systeemtoezicht.

Hiervoor zijn thema-onderzoeken uitgevoerd bij vijf gemeenten voor de thema’s brandveiligheid en constructieve veiligheid. Tijdens de thema-onderzoeken zijn interviews afgenomen met diverse medewerkers die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Op basis van de resultaten van het pilotproject is geconcludeerd dat het instrument thema-onderzoek van meerwaarde kan zijn. Het instrument geeft andere inzichten dan de huidige toezichtsvorm en leidt tot bewustwording bij betrokken medewerkers van de relatie tussen hun werkzaamheden en andere schakels uit de beleidscyclus.

Onze rol

De resultaten van het pilotproject laten zien dat het instrument thema-onderzoek van meerwaarde kan zijn voor gemeenten en de provincie en geeft aanknopingspunten om het instrument door te ontwikkelen.

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Whatsapp icon