fbpx
23 augustus 2022

Dat leggen wij in dit artikel graag uit aan iedereen die de term weleens gehoord of gezien heeft, maar niet weet waar het nou precies over gaat. De afgelopen vijf maanden heeft Damian Roelofsen vanuit Oostkracht10 onderzoek gedaan naar het beleid over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen – ook wel ZZS genoemd – in  Nederland. Tijdens dit onderzoek heeft hij verschillende interviews over dit onderwerp afgenomen en is hij de literatuur ingedoken. Op deze manier is meer kennis opgedaan over zowel de wet- en regelgeving als de uitvoering van het Nederlandse beleid om ZZS-uitstoot aan te pakken.

Gevaarlijk voor mens en milieu

ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld kanker kunnen veroorzaken of schadelijk zijn voor de voortplanting. Ook kunnen het stoffen zijn die niet afbreken en zich daardoor in het milieu ophopen, waar ze schade kunnen veroorzaken. Deze stoffen worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt.

Het zijn dus stoffen die je liever niet als bedrijf wilt gebruiken. Het liefst wil je ze vervangen door minder schadelijke alternatieven. Dit wordt ook wel ‘bronaanpak’ genoemd. Bronaanpak heeft de voorkeur in het Nederlandse beleid om uitstoot van ZZS aan te pakken. Wat je niet gebruikt, kun je immers ook niet uitstoten naar het milieu. Veel ZZS zijn echter onmisbaar in een bepaald productieproces. Ook bestaat helaas nog niet voor elke ZZS een minder schadelijk alternatief. Als bronaanpak niet mogelijk is, moet worden gekeken of het gebruik en/of de uitstoot van deze stoffen tot een minimum kan worden beperkt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een techniek die uitstoot reduceert. Dit wordt ook wel de ‘minimalisatieplicht’ genoemd.

Identificatie van ZZS

Voordat je als bedrijf de uitstoot van ZZS kunt aanpakken, moet je natuurlijk weten of je bedrijf überhaupt ZZS gebruikt en/of uitstoot. Je moet dus mogelijke ZZS binnen je bedrijf identificeren. Dit kan voor veel bedrijven best complex zijn. Er zijn namelijk meerdere manieren waardoor een stof als ZZS geclassificeerd wordt. Bijvoorbeeld via Artikel 57 van de EG-verordening REACH of CMR-classificatie op basis van de CLP Verordening (EG) 1272/2008.

Het identificeren van ZZS is vergelijkbaar met stap één van het vierstappenplan van de zelfinspectie gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Om de gezondheid van je werknemers te beschermen, moet je immers al een overzicht hebben van alle gevaarlijke stoffen die binnen je bedrijf aanwezig zijn. Er zijn softwareapplicaties die je daarbij kunnen helpen. Chemrade® is hier een goed voorbeeld van. Hierbij worden alle gevaarlijke stoffen binnen je bedrijf in kaart gebracht en het blootstellingsniveau geschat met schattingsmodellen. Door gebruik van de Stoffendatabase in Chemrade®, wordt automatisch bijgehouden welke ZZS je als bedrijf hebt. Met een paar klikken heb je meteen een overzicht van alle ZZS die je als bedrijf in huis hebt.

Minimalisatieplicht

Als je bedrijf ZZS in huis heeft en/of uitstoot, zul je je aan de minimalisatieplicht moeten houden. Mogelijk moet je maatregelen treffen om de uitstoot van ZZS te voorkomen of tot een minimum te beperken. Wat je precies moet doen staat beschreven in:

  • Het Activiteitenbesluit milieubeheer voor uitstoot van ZZS naar lucht[1];
  • De Algemene BeoordelingsMethodiek[2];
  • Het Handboek Immissietoets[3] voor lozingen naar water.

Een continu proces

Voor het aanpakken van ZZS met technieken die uitstoot reduceren, spelen allerlei technische en economische afwegingen een rol. Een onderzoek naar mogelijke maatregelen en technieken om ZZS-uitstoot te beperken is een continu proces. Het moet worden vastgelegd in een vermijdings- en reductieprogramma. Dit programma moet elke vijf jaar worden overhandigd aan het Bevoegd Gezag. Zo kunnen zij controleren of je er als bedrijf alles aan doet om ZZS-uitstoot naar het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Kom dus niet voor onverwachte verassingen te staan en check of je ZZS gebruikt en uitstoot. Zo kun je op tijd in actie komen om het milieu niet onnodig te schaden. Kom je er niet uit en wil je weten hoe Oostkracht10 én Chemrade® je kunnen helpen met de identificatie en aanpak van ZZS? Neem dan gerust contact met ons op via Cornelis van Loon, adviseur bij Oostkracht10, op 085 – 10 60 588 of cornelis@oostkracht10.nl.

 

[1] Beschikbaar via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2022-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3

[2] Beschikbaar via: https://www.infomil.nl/publish/library/111/abm_2016.pdf

[3] Beschikbaar via: https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/180794/handboek_immissietoets_oktober2019t.pdf

 

Kan ik je helpen?

Cornelis van Loon
Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon