fbpx
Offerte aanvragen

MRA – Milieu Risico Analyse voor oppervlaktewater

Werkt jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Misschien vallen jullie zelfs onder de Seveso-richtlijn? Dan is de kans groot dat jullie rekening moet houden met de risico’s van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater of het riool. De wijze waarop je dit in kaart brengt, moet voldoen aan de vastgestelde methodiek voor het uitvoeren van een Milieu Risico Analyse (MRA). De verplichting om een MRA uit te voeren staat in veel gevallen nogal cryptisch omschreven, zoals ‘het uitvoeren van een onderzoek conform het CIW rapport 2000, “Integrale aanpak van risico’s voor onvoorziene lozingen”.

Bij Oostkracht10 werken specialisten voor wie het uitvoeren van een MRA hun tweede natuur is. Het rekenprogramma Proteus kennen zij op hun duimpje en ze weten de resultaten eenvoudig aan jou uit te leggen.

Het doel van een MRA

Met het opstellen van een MRA worden de risico’s voor het oppervlaktewater en riool inzichtelijk. Denk aan kanalen, meren en rivieren en/of gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

De twee voornaamste doelen van een MRA zijn:

 1. Het inschatten van de kans dat een onvoorziene lozing van gevaarlijke stoffen naar oppervlaktewater of riool plaatsvindt en het effect daarvan op het milieu onder water. Denk bijvoorbeeld aan water- of bodemvervuiling en vis- of algensterfte.
 2. Het in kaart brengen van maatregelen die jullie hebben genomen om de kans en effecten van onvoorziene lozingen te verkleinen.

Bij Oostkracht10 hebben we een stappenplan uitgewerkt waarmee we een MRA met grote nauwkeurigheid kunnen uitvoeren:

Stap 1: Bepalen van de aanpak
Voordat we starten met de MRA, gaan we met jullie in gesprek over de aanleiding, de doelstelling en de gewenste resultaten. Vervolgens bepalen we een aanpak die het beste aansluit bij de doelstellingen van jouw bedrijf én de eisen van het bevoegd gezag.

Stap 2: Inventarisatie risico’s tijdens locatiebezoek
Tijdens een locatiebezoek inventariseren we alle relevante gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf. Een gevaarlijke stof is relevant voor de MRA als deze schadelijk is voor het milieu onder water (waterbezwaarlijk). Hierbij kijken we ook specifiek naar de bedrijfsactiviteiten en -installaties die onvoorziene lozingen naar het oppervlaktewater of riool tot gevolg kunnen hebben. Na deze inventarisatie brengen we in beeld hoe de gevaarlijke stoffen via bedrijfsactiviteiten en -installaties kunnen afstromen naar het oppervlaktewater en/of riool.

Stap 3: Toetsing drempelwaarden en selectie relevante activiteiten/installaties

We modelleren de geïnventariseerde gegevens in het rekenprogramma Proteus. We toetsen de uitkomsten aan de specifieke drempelwaarden voor (onvoorziene) lozingen voor jouw bedrijf. Aan de hand daarvan worden de bedrijfsactiviteiten en -installaties geselecteerd die boven de drempelwaarden komen door het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Stap 4: Toetsing Stand der Veiligheidstechniek (SVT) en inventarisatie maatregelen
Als uit voorgaande stappen blijkt dat bedrijfsactiviteiten en -installaties relevant zijn voor de MRA, wordt eerst getoetst aan de Stand der Veiligheidstechniek (SVT). Dit zijn normale inspanningen die van een bedrijf worden verwacht ter voorkoming van onvoorziene lozingen. Vaak is dit een formaliteit als jullie al eerder hebben aangetoond te voldoen aan allerlei best beschikbare technieken (BBT). Denk aan de richtlijn PGS15 voor opslag van gevaarlijke stoffen. Daarna worden alle extra maatregelen (zuiveringstechnische- en/of opvangvoorzieningen) die jullie specifiek voor onvoorziene lozingen hebben genomen, geïnventariseerd.

Stap 5: Detailinventarisatie van ontvangend oppervlaktewater/riool
We voeren een gedetailleerde inventarisatie uit van gegevens van het ontvangende oppervlaktewater en/of riool. Dit is nodig om de uiteindelijke milieurisico’s voor jullie bedrijf, als gevolg van mogelijke onvoorziene lozingen, goed in te kunnen schatten.

Stap 6: Modelleren en beoordelen restrisico’s
Met alle opgehaalde informatie over de risico’s en genomen maatregelen, modelleren we de restrisico’s in het actueel voorgeschreven rekenprogramma Proteus. Alle resultaten worden getoetst en beoordeeld. We leggen dit vast in een heldere rapportage welke we met jullie bespreken. We leggen uit wat de resterende risico’s zijn en of jullie hiermee voldoen aan de gestelde eisen. Ook staan wij stil bij welke concrete maatregelen jullie kunnen treffen om de milieurisico’s verder tot een acceptabel en kosteneffectief niveau te beperken.

Uiteindelijk is een MRA niet meer dan een onderzoek waarin je beoordeelt wat de risico’s op massale vis- of algensterfte in jouw omgeving zijn. Dit kan komen door het falen van de RWZI, vergiftiging van waterdieren en -planten, het onttrekken van zuurstof uit het water of door het vrijkomen van een drijflaag door gevaarlijke stoffen.

Vraag een offerte aan

Dus, werkt jouw bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bestaat een verhoogd risico op onvoorziene lozingen? Dan is de kans groot dat jullie een MRA moeten uitvoeren. Iets waar onze krachtpatsers bij kunnen helpen. Vraag dus vrijblijvend een offerte aan!

"Heb je vragen? Ik help je graag."

Cornelis van Loon

Offerte MRA – Milieu Risico Analyse voor oppervlaktewater

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon