fbpx
15 december 2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft in november haar jaarplan voor 2023 bekendgemaakt. In dit jaarplan worden elf programma’s gepresenteerd, waarvan er drie relevant zijn voor ons vakgebied veiligheid. Namelijk de programma’s “Goed werkgeverschap in sectoren en ketens”, “Procesveiligheid Brzo/ARIE” en “Blootstelling gevaarlijke stoffen”. Wij hebben het jaarplan voor je doorgelezen, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. In dit artikel vatten we de drie programma’s samen en vertellen we hoe wij jou kunnen helpen bij de voorbereiding hierop.

Jaarplan NLA in 2023

De Arbeidsinspectie richt zich met haar jaarplan op een aantal speerpunten. Hiervan springen er twee voor ons vakgebied uit. Als eerste dat ze meer wil inzetten op actief toezicht. Dit om bij te kunnen dragen aan de preventie van arbeidsongevallen. De procentuele verhouding tussen actief en reactief is momenteel 45%-55% en moet in 2023 naar 50%-50%. Ten tweede wil ze aansluiten bij minimaal 90% van de gezamenlijke Brzo-inspecties, om het werk van haar toezichtspartners te versterken en vice versa.

Deze speerpunten passen bij de eerdergenoemde programma’s “Procesveiligheid Brzo/ARIE” en “Blootstelling gevaarlijke stoffen”. Deze programma’s zijn ontstaan door de splitsing van het voormalige programma “Bedrijven met gevaarlijke stoffen”. Door de nieuwe ARIE-regeling neemt het toezicht op procesveiligheid substantieel toe. Daarom komt er een apart programma dat gericht is op procesveiligheid en het voorkomen van gevaarlijke situaties en ongevallen bij Brzo- en ARIE-bedrijven. Daarnaast is een tweede programma gericht op het beperken van de risico’s rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Programma procesveiligheid Brzo/ARIE

Dit programma draagt met toezicht bij aan het voorkomen van zware ongevallen. Het gaat daarbij om bedrijven met specifieke grote veiligheidsrisico’s rondom de opslag, productie of verwerking van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De NLA neemt in 2023 wederom deel aan ten minste 90% van de gezamenlijke reguliere Brzo-inspecties. Ook onderzoekt de NLA ongevalsmeldingen bij Brzo- en ARIE-bedrijven. In aanvulling hierop krijgen achterblijvende of niet-nalevende bedrijven extra prioriteit. Dit gebeurt volgens een landelijk afgesproken aanpak, welke bestaat uit extra inspecties en/of andere interventies zoals directiebezoeken.

Programma blootstelling gevaarlijke stoffen

Dit programma is specifiek gericht op het ontwikkelen en toepassen van een interventiestrategie voor prioritaire stoffen zoals lasrook, houtstof en meelstof. Daarnaast worden vanuit dit programma inspecties uitgevoerd naar blootstelling aan vliegtuiguitstoot (kerosine-motoremissie) en naar blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Ook worden meldingen en ongevallen onderzocht. Het doel van het programma is om werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en Arbo-professionals te ondersteunen bij hun rol om de gezondheid van werknemers te beschermen.

Programma goed werkgeverschap in sectoren en ketens

Een belangrijke vernieuwing is het programma “Goed werkgeverschap in sectoren en ketens”. Dit programma is gericht op de aanpak van risico’s op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken. Nieuw aan deze aanpak is dat de focus ligt op risico’s die zich opstapelen binnen ketens van bedrijven, in plaats van sectoren individueel te beoordelen. Toezicht en handhaving kan zich richten op een specifiek bedrijf, maar regelmatig is het nog effectiever om ook anderen in de keten aan te spreken. De NLA gaat na of er in een keten bepaalde zaken spelen die nadelig zijn voor de andere bedrijven in een keten. Werkgevers en opdrachtgevers in deze ketens worden niet alleen aangesproken op hun wettelijke verplichtingen, maar ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat kunnen wij voor jou doen?

De NLA scherpt haar toezicht en handhaving ook in 2023 weer aan. Belangrijk is dat de veiligheidssituatie in jouw bedrijf op orde is. Wij kunnen daarbij helpen. Met onze strategie voor het vierstappenmodel ondersteunen we jou bij het terugbrengen van risico’s op blootstelling door inademing van of huidcontact met gevaarlijke stoffen, waaronder de welbekende CMR-categorie. Hierbij kijken we ook naar de milieurisico’s (lucht, water en bodem) door de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Vooral Brzo-bedrijven moeten hun zaakjes picobello op orde hebben.

Naast het doorlopen van het vierstappenplan, helpen wij ook bij het schrijven van het veiligheidsrapport voor Brzo-bedrijven. Hiermee toon je als bedrijf aan dat alle acute veiligheidsrisico’s (voor de omgeving, de medewerkers en het milieu) zijn geïdentificeerd en de benodigde maatregelen zijn genomen. Ook helpen wij bedrijven met het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen met onze PGS15 Audit. Tot slot kunnen wij helpen bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan en crisisplan voor jouw organisatie, geheel op maat. Daarmee zorgen we voor een organisatie die adequaat kan handelen ten tijde van calamiteiten en noodgevallen.

 

Dit artikel is geschreven door Nandi van Voorst, adviseur bij Oostkracht10. Wil je in contact komen met Nandi? Mail haar dan op nandi@oostkracht10.nl of bel naar 085 – 070 47 32.

Bron: Jaarplan 2023 | Jaarplan | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

Kan ik je helpen?

Nandi van Voorst

Nandi van Voorst

Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon